Jafnréttisáætlun

TILGANGUR

Tilgangur jafnréttisáætlunar er að tryggja jafnrétti kynjanna og að allir hafi jöfn tækifæri til að nýta hæfileika sína og krafta í starfi óháð kyni. Mikilvægt er að stjórnendur og starfsfólk sé meðvitað um mikilvægi jafnréttis í daglegum störfum, í stefnumótun og í allri ákvarðanatöku.

Jafnréttisstefnan gildir fyrir alla starfsmenn Skeljungs og miðar að því að Skeljungur sé eftirsóknarverður vinnustaður þar sem jafnrétti og jafnræði ríkir. Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 ber öllum fyrirtækjum og stofnunum þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun.
 

LAUS STÖRF OG FRAMGANGUR Í STARFI

Störf sem er laus til umsóknar skal standa jafnt konum og körlum til boða. Jafnréttissjónarmið verða metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ráða við stöðuveitingar og ráðningar. Með sama hætti skal tryggja að framgangur í starfi, starfsþjálfun, endur- og símenntun hlíti sömu lögmálum um jafnræði kynjanna.

LAUNAJAFNRÉTTI

Við ákvörðun launa skal gæta að ekki sé mismunað vegna kyns. Starfsmönnum á að greiða jöfn laun fyrir sömu störf og jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun séu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðunum skulu ekki fela í sér kynjamismunun.

Það gildir jafnt um frammistöðu í starfi og annarra áunninna réttinda. Starfsfólki Skeljungs er ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum.

SAMRÆMING FJÖLSKYLDU- OG ATVINNULÍFS

Starfsfólki skal gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og fjölskyldulíf með sveiganleika í vinnutíma og vinnuhagræðingu eins og við verður komið. Báðum kynjum skal gert það auðvelt fyrir að koma til starfa eftir fæðingaorlof, foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna. Að sama skapi skulu slíkar aðstæður ekki hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir um framgang í starfi.

KYNBUNDIN OG KYNFERÐISLEG ÁREITNI

Allt starfsfólk Skeljungs á rétt á að komið sé fram við það af virðingu. Kynbundin og kynferðisleg áreitni verður ekki liðin.
 
Stjórnendur ber skylda til að skapa vinnuskilyrði sem bjóða ekki upp á einelti, kynbundna eða kynferðislega áreitni á vinnustaðnum. Að sama skapi ber stjórnendum skylda til að taka rétt á málum ef þau koma upp og fylgja verklagsreglum um úrvinnslu slíkra mála í einu og öllu. Allar ábendingar og kvartanir um slík mál ber að rannsaka til hlítar.

Yfirmaður sem kærður er fyrir meinta kynbundna og eða kynferðislega áreitni skal samkvæmt lögum nr. 10/2008 gr. 22 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, vera vanhæfur til að taka ákvarðanir um starfsskilyrði kæranda á meðan meðferð málsins stendur. Skilgreining Skeljungs á hvað kynbundin og kynferðisleg áreitni styðst við lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla nr. 10/2008.
  • Kynbundin áreitni: Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynbundin áreitni ef það er alvarlegt.

  • Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi kynferðisleg hegðun sem er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt.

  • Einelti: Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlíðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að.

EFTIRFYLGNI OG ENDURSKOÐUN

Ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni við jafnréttisáætlunina er í höndum framkvæmdastjórnar. Árlega skal áætlunin tekin upp og yfirfarin sem og farið skal yfir framkvæmd hennar innan fyrirtækisins. Skoðaðar skulu upplýsingar um þróun mála með tilliti til launa og kynjahlutfalls. Teknar skulu saman niðurstöður sem kynntar eru fyrir stjórn félagsins ásamt því að aðgerðaráætlun næsta árs er kynnt.
 

GILDISSVIÐ OG TÍMI

Tók gildi 9. mars 2015 og gildir fyrir allt starfsfólk Skeljungs.

Stefnan er endurskoðuð annað hvert ár. Síðasta endurskoðun: 19. janúar 2017.

Þannig samþykkt af stjórn Skeljungs.


pdf logo - Sjá jafnréttisáætlun í heild sinni
 
Leaf file-2 file-1 calendar-white ismartphone-3-white calendar-5 ismartphone-3